Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2021/2022

12.11.2021 r. (piątek)

07.01.2022 r. (piątek)

02.05.2022 r. (poniedziałek)

17.06.2022 r. (piątek)

21.06.2022 r. (wtorek)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)