Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności:

Zespół Szkolno Przedszkolny w Poniszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Poniszowicach.

Data publikacji strony internetowej: marzec 2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2021

Status pod względem zgodności z Ustawą

Strona internetowa w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • możliwość zmiany czcionki na standardową, łatwiej czytelną,
 • możliwość zmiany kontrastu oraz kolorów,
 • możliwość nawigacji za pomocą klawiatury (klawisz TAB),
 • dodatkowe menu, ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • możliwość podkreślania odnośników,
 • możliwość wyróżniania odnośników,
 • możliwość wyczyszczenia preferencji wyświetlania,
 • możliwość wyświetlanie strony w odcieniach szarości,
 • Możliwość wyświetlenia strony w negatywie.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 30.03.2021 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekretariatem Szkoły, adres poczty elektronicznej:  zsp@poniszowice.dlaedu.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  32 2303172

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze:

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Poniszowicach.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno Przedszkolny w Poniszowicach

 • Budynek nie jest przystosowany wewnętrznie do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się, nie ma podjazdów na stopniach;
 • Do szkoły można dojechać samodzielnie;
 • W budynku na każdej kondygnacji jest umieszczony plan ewakuacyjny;
 • Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe z oznaczeniem  dla osób niepełnosprawnych;
 • Do wejścia głównego szkoły można dojechać wózkiem inwalidzkim , chodnik jest równy z wejściem do szkoły;
 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego;
 •  W budynku brak windy;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille,a;
 • W budynku brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej;
 • Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem;
 • W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego;
 • Budynek  jest dobrze oznaczony. Nazwa szkoły jest umieszczona w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.